Ta的帖子

主题|回复
帖子标题 发布时间 回复/人气
声明:本人即日起退出配音网 2019-08-14 08:18 97/8139
黄昏清兵卫.The Twilight Samurai.2002.DVD.X264.AAC.HALFCD-chenchun8219 2019-08-13 12:09 52/1420
北之三人.Three Women of the North.1945.DVD.X264.AAC.HALFCD-chenchun8219【日语无字】 2019-08-13 12:06 27/872
斯万的爱情.Swann in Love.1984.BluRay.X264.AAC.480p.SDHF-chenchun8219.国语/法语 2019-08-13 12:05 83/1705
那条街的孩子们:剧场版.The children on that street.2011.DVD.X264.AAC.HALFCD-chenchun8219【日语无字】 2019-08-13 12:00 13/617
她的食谱.Her recipe.2014.DVD.X264.AAC.HALFCD-chenchun8219【日语无字】 2019-08-12 08:48 13/590
三个夏夜.Three Summer Nights.2015.HDTV.X264.AAC.480p.SDHF-chenchun8219.台配国语/朝鲜语 2019-08-12 08:46 63/1544
机关枪少女.The Machine Girl.2008.DVD.X264.AAC.HALFCD-chenchun8219 2019-08-12 08:43 28/829
暗杀.Assassination.2015.BluRay.X264.AAC.480p.SDHF-chenchun8219.台配国语/朝鲜语 2019-08-09 21:04 86/1753
德川家康.Lord Tokugawa Ieyasu.1965.DVD.X264.AAC.HALFCD-chenchun8219 2019-08-09 21:02 66/1432
无餐桌之家.Family Without a Dinner Table.1985.VHS.X264.AAC.HALFCD-chenchun8219【日语英字】 2019-08-09 21:00 25/842
妻子小姐.Wonderful Nightmare.2015.HDTV.X264.AAC.480p.SDHF-chenchun8219.台配国语/朝鲜语 2019-08-09 20:59 96/1904
水之女.Woman of Water.2002.DVD.X264.AAC.HALFCD-chenchun8219【日语无字】 2019-08-09 20:58 16/759
丰臣公主.Princess Toyotomi.2011.BluRay.X264.AAC.480p.SDHF-chenchun8219.台配国语/日语 2019-08-08 16:01 97/1681
是谁干的好事.Who Did Something Bad.1989.VHS.X264.AAC.HALFCD-chenchun8219【日语无字】 2019-08-08 15:59 22/1002
德黑兰43年(下部).Tegeran-43.1981.DVD.X264.AAC.HALFCD-chenchun8219.央视国语/俄语 2019-08-08 15:58 111/2006
德黑兰43年(上部).Tegeran-43.1981.DVD.X264.AAC.HALFCD-chenchun8219.央视国语/俄语 2019-08-08 15:56 123/2434
布拉芙夫人.Scarlet Innocence.2014.BluRay.X264.AAC.480p.SDHF-chenchun8219.台配国语/朝鲜语 2019-08-08 15:55 86/1956
最完美的离婚SP.The Best Divorce Special.2014.HDTV.X264.AAC.480p.SDHF-chenchun8219 2019-08-08 15:53 18/1092
隧道.The Tunnel.2014.HDTV.X264.AAC.480p.SDHF-chenchun8219.台配国语/朝鲜语 2019-08-08 15:50 64/1917

返回顶部